བོད་མི་དམར་གསོད་བཏང་བའི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ།

༄༅།  ། ཕྱི་ཟླ་༨ཚེས་༢༠ཉིན་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཁོང་ཚོར་རེག་པའི༼ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁང་གི་ཉེས་དོན་ཚན་ རིག་ལག་རྩལ་གསལ་འབྱེད་ཡིག་ཆ༽ཞེས་པའི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་བསྒྲགས་ཡོད་པ་དང་། གསང་བའི་ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་དུ།  ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་མིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་རུ་གང་བྱུང་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ནས་བོད་ མི་དམར་གསོད་བྱས་ཚུལ་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་། དེ་མིན་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་བོད་མིས་གཙོས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ཆོག་ཆོག་ཅིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སོགས་པའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནོངས།