བོད་དོན་གྱི་མདུན་ལྗོངས།

༄༅༎ བོད་དོན་གྱི་མདུན་ལྗོངས་དང་བོད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཐད། སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཆེད་མཁས་བ་ལྕམ་ལའེ་ཇང་ལེན་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།