རྒྱ་ནག་གི་གོང་མ་གསར་བ——ཞི་ཅིན་ཕེང་།

141020083646_npc_512x288_z_nocreditཞི་ཅིན་ཕེང་གིས་སྲིད་དབང་བཟུང་ནས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ། ཁོང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་པ་རྩེ་གྲ་དེ་ཡིན་པའི་གོ་ས་སྲ་བརྟན་ངང་སྲུང་ཐུབ་ཡོད། ཁོང་ནི་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་ཏིན་ཞོ་ཕེང་གི་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་དབང་ཤུགས་ཅན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཞིག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། ཁོང་གི་གཡས་དང་གཡོན་ན་མི་སྒེར་ལ་དད་བཀུར་གྱི་རྣམ་པའང་རིམ་གྱིས་གྲུབ་ཀྱིན་ཡོད། མུ་མཐུད་ཀློག