ཞི་ཅིན་ཕེང་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་སྲིད་སྲིད་དབང་ཡང་དར།

CHJRakBUkAAJWxc
ཞི་ཅིན ཕེང་དང་རྒྱ་མིའི་པན་ཆེན་མཇལ་མོལ།

༡༩༨༢ ལོར། ས་རྡུལ་གྱིས་བར་སྣང་ཁེངས་པའི་རྒྱ་ནག་ཀྲེང་ཏིང་རྫོང་ཆུང་དེ་མི་གཉིས་བསླེབས་བྱུང་། གཅིག་ནི་བཙུན་པ་ཧྲི་ཡུག་མེང་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཀྲེང་ཏིང་རྫོང་དཀྱིལ་དུ་ཆགས་པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་དགོན་པ་ཞིག་གཏོར་ཤུལ་གྱི་ཁང་རོ་གྱང་ཆག་ལ་བདག་སྐྱོང་བྱས། གཞན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཤིག་གི་བུ་སྟེ་ཞི་ཅིན་ཕེང་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག

རྒྱ་ནག་ནང་ཁྲག་གི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་རྒྱུ་ཡིན།

Screen Shot 2017-03-14 at 11.38.16
ISISའི་བརྙན་པ་ལས་བླངས།

ཉེ་ལམ་སྤྱི་ཟླ ༢ ཚེས ༢༧ ཉིན། ཨེ་སི་ལམ་ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་བརྙན་པར་ཞིག་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་བསྒྲགས་ནས། ཡུ་གུར་བའི་དྲག་པོའི་འཐབ་འཁྲུག་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཁོན་ལན་སློག་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་འཇིགས་པ་བསྐུལ་འདུག
ཁ་ཆེའི་བསྟན་སྲུང་དམག་མིར་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་མཁན་ཤེས་ནུས་དྲྭ་ཚིགས་ཚོགས་པས (Site Intelligence Group)བསྒྱུར་བའི་བརྙན་པར་དེའི་སྐད་ཆའི་ འགྱུར་ལ་གཞིགས་ན། མུ་མཐུད་ཀློག