ཡུར་གུར་བ ༢༧༡༦༤ འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག

CHINA-UNREST-XINJIANG
ཡུ་གུར་མ་བུ་གཉིས་དང་རྒྱ་དམག་རླངས་འཁོར་གང་། ཁཱ་ཞི་སྒར་གྲོང་ཁྱེར།

ཕྱི་ལོ ༢༠༡༤ ལོར་ཞིན་ཅང་དུ་དོགས་གཞི་མི་སྣ ༢༧༡༦༤ལ་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག
དེ་ཡང༼རྒྱ་ནག་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར༽གྱིས་ཤར་ཏིར་ཀི་སི་ཐན་ནམ་ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཞིབ་བཤེར་འགན་འཛིན་ནེ་ཞན ཨེ་པུ་ར་ཨེམ་གྱི་གཏམ་བཤད་ལུང་དྲངས་ནས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན། ༢༠༡༤ལོར། ཞིན་ཅང་ཞིབ་བཤེར་ཚན་པས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ནས་ཉེན་ཅན་དོགས་ཡོད་མི་སྣ ༢༧༡༦༤འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། མུ་མཐུད་ཀློག