རྒྱ་ཨ་རྒྱ།

2074896705
“རི་དྭགས་ཟ་བའི་སྐེ་འཇུ”།

རྒྱ་ཨ་རྒྱ།
—-རྒྱ་གར་དང་། ཨ་མེ་རི་ཀ རྒྱ་ནག་གི་ཟུར་གསུམ་འབྲེལ་བར་དཔྱད་པ།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོའུ་དྷི་ཡིས་རྒྱལ་ས་དྷེ་ལེའི་གྷན་དྷི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་མགྲོན་ཨ་མེ་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་ལ“རི་དྭགས་ཟ་བའི་སྐེ་འཇུ”བྱས་ནས་ཕེབས་བསུ་བྱེད་དུས་སུ།  ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕ་རོལ་གྱི་པེ་ཅིང་གིས་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་འཕེལ་ཕྱོགས་ལ་གཟབ་ནན་གྱིས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། མུ་མཐུད་ཀློག