ཞིན་ཅང་ན་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པ་མེད།

201504111130china1
པར་འདི་པོའོ་ཞོན་དྲྭ་ཚུགས་ནས་བླངས་ནས། བརྡ་སྦྱོར་དེའི་གཞི་འཛིན་ས་ཀོང་ཞི་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁང་གི་བཀྲམས་པའི་འཇིགས་སྐུལ་བར་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་གྱི་བརྡ་སྦྱོར་རེད།

རྒྱ་གཞུང་གི་འཇིགས་སྐུལ་རང་ལུགས་པར་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་བརྡ་ཁྱབ་ནང་དོགས་པ་ཅན་ཡུ་གུར་བ་མཐོང་ཚེ་བདེ་སྲུང་མི་སྣར་ཡར་ཞུ་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པར་གཞིགས་ན། རྒྱ་ནག་པས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཧྲིལ་བོ་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་འདྲ།
དེ་ཡང་པོའོ་ཞོན་དྲྭ་ཚུགས་སུ་བཀོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་ཀོང་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁང་གིས་བཀྲམས་པའི་བརྡ་སྦྱོར་ནང་། ཡུ་གུར་བ་ཡོད་ཚད་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་གདོང་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཡུ་གུར་བ་ཡོད་ཚད་གང་ནས་མཐོང་ན་མི་ལ་པར་ལེན་དགོས་པ་དང་། འདུག་ན་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་པས། མུ་མཐུད་ཀློག