ཆོས་དད་རང་དབང་ནི་ཡོངས་ཁྱབ་རིན་ཐང་ཡིན།

images.jpg
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཁོ་རེ་སི སི་མི་ཐེ་མཆོག

ཨ་རི་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཝེ་ཌི སི་ཕར་སི་ཊེན་མཆོག་གིས་སྤྱི་ཟླ ༦ ཚེས ༡༦ ཉིན། གོ་ལ་ཧྲིལ་བོའི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་གི་འཇིག་ཉེན་དང་དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་སྲིད་ཇུས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཨ་ཧྥི་རི་ཀ་དང་། གོ་ལ་ཧྲིལ་བོའི་འཕྲོད་བསྟེན། མི་ཐོབ།  མུ་མཐུད་ཀློག