ཧྲིང་ཏ་ཝེ:ཨ་རིའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཏེ་ཡོངས་ཁྱབ་ངང་རྒྱ་ནག་གི་མི་ཐོབ་གནད་དོན་ཐད་གླེང་སློང་བྱེད་དགོས།

shambaugh-david-220
ཧྲིང་ཏ་ཝེ།

རྒྱ་ནག་ཤེས་མཁན་ཞེས་གྲགས་པའི་ཨ་རིའི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་ཆེད་མཁས་པ་རྒྱའི་སྐད་དུ་མིང་ལ་ཧྲིང་ཏ་ཝེ་ཟེར་ཞིང་། མིང་དངོས་ལ་ཌ་ཝེ་ཌི ཞམ་བྷོ་(David Shambaugh) ཟེར་བ་ཁོང་གིས་ཨ་མེ་རི་ཀས་ངེས་པར་དུ་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་མཐོ་གྲས་ཀྱི་རིམ་པས་དུས་ཚོད་གཏན་ཁེལ་བྱས་ནས་མངོན་སུམ་འཛེམས་བག་མེད་པར་རྒྱ་ནག་གི་མི་ཐོབ་གནད་དོན་ཐད་སེམས་ཁུར་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདོན་དགོས། ཞེས་སྤྱི་ཚེས ༨ ཉིན་བསྐོངས་པའི་མི་ཐོབ་སྒྲིག་འཛུགས ༼  རང་དབང་གི་གནས་ཚང༽  ཞེས་པས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་སྟེང་བསམ་འཆར་དེ་བཏོན་འདུག

མུ་མཐུད་ཀློག