གསུང་བཏུས་དམར་པོ_ཀླད་པ་འཁྲུད་བརྗེའི་གསུང་རབ།

Screen Shot 2016-12-18 at 11.54.58.png
མའོ་ཙེ་ཏུང་གསུང་བཏུས།

འཛམ་གླིང་པར་སྐྲུན་ཟིན་ཐོར་གཞིགས་ན། པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་གྱི་པྲོག་ན ༼ ཡི་ཤུའི་གསུང་རབ༽ ཡོད། པྲོག་འབྲིང་གི་གོ་ས་དེ་སུ་ཡིས་བཟུང་ཡོད་པ་གཅིག་བགྱིས་ན་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་ཤེས་རྒྱུ་མ་རེད། དེ་ནི “གསུང་བཏུས་དམར་པོ ” སྟེ༼ མའོ་ཙེ་ཏུང་གསུང་བཏུས༽ཡིན།  ལོ་ངོ ༥༠འི་ཡར་སྔོན་དུ། “རླབས་ཆེན་གྱི་གཙོ་འཛིན” མའོ་ཙེ་ཏུང་གི “ གསུང་བཏུས་དམར་པོས” ཀྲུང་ཡོན་ས་ཆེན་དང་། གངས་ཅན་བོད། ཆེན་པོ་ཧོར། ཤར་ཐིར་གུ་ས་ཐན་སོགས་ལ་དཔུང་འཇུག་གི་གཡུལ་བཤམས་པ་རེད། བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ནི། དུས་དེ་རིང “མའོ་ཡི་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ” ཞི་ཅིན་ཕེང་གིས་དཔོན་རབས་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་མའོ་ཡི་དར་ཆ་སྒྲེང་ནས་ཤི་མ་གསོན་གྱི་དྲན་པ་དེ་ཡང་བསྐྱར་བསླངས་ཡོད། མུ་མཐུད་ཀློག