རྒྱ་ནག་ནི་ཨ་རིའི་སྡིགས་བསྐུལ་གཏེ་བོ་དེ་ཡིན

———ཨ་རིའི་འཐབ་ཇུས་ཁ་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བར་དཔྱད་པ།

Screen Shot 2018-01-29 at 10.53.36
ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་བློན་ཆེན།

ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གིས་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས ༡༩ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བསྒྲགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྲུང་འཐབ་ཇུས་གསར་བའི་ནང་། རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལ་འགྲན་ཟླ་སློང་མཁན་གཙོ་བོ་རུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པའི་ཉེན་ཁ་ལས་ཀྱང་ཆེ་བ་ཞེས་ངོ་བོ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པས། འདི་ནི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་སྲུང་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདས་པའི་ལོ་ངོ ༢༠ རིང་གི་འཐབ་ཇུས་ཁ་ཕྱོགས་དེ་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པར་རྒོལ་རྡུང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུའི་སྡིགས་བསྐུལ་ལ་གདོང་ལེན་དུ་བསྒྱུར་བ་རེད། ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་བློན་ཆེན་ཇམ་སི་མཱ་ཊི་སི་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་འདིའི་ཚེས ༡༩འི་ཉིན་རྒྱལ་ས་ཝ་ཞིན་ཊོན་ན་ཡོད་པའི་རྗང་སི་ཧོབ་ཁེན་སི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་དུ་གསར་དུ་བཏོན་པའི་རྒྱལ་སྲུང་འཐབ་ཇུས་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་སྐབས། འཛམ་གླིང་ཡང་བསྐྱར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་གནས་བབ་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ་རེད་ཅེས་ནན་གྱིས་བརྗོད་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག