བྷུལ་གྷ་རེ་ཡ་ལགས། ཡུ་གུར་བ་དེ་ཚོ་ཕྱིར་མ་སློག་རོགས།

Screen Shot 2018-03-04 at 13.53.17.png
ཡུ་གུར་བ་ཞིག་ཐེ་ལནྡི་ནས་ཕྱིར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཁྲིད་ཀྱིན་པ།

ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དྲུག་གིས་བདུན་ཕྲག་འདིའི་ནང་མཉམ་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ནས། བྷུལ་གྷ་རེ་ཡ(Bulgaria)གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དེར་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་པའི་ཡུ་གུར་བ་ལྔ་ཕྱིར་རྒྱ་ནག་ལ་མ་སློག་རོགས་ཞེས་རེ་འདུན་བཏོན་འདུག
ཡིད་ཆེས་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱས་ཆོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞིགས་ན། གལ་ཏེ་བཙན་དབང་གིས་ཕྱིར་རྒྱ་ནག་ལ་སློག་ཚེ། ཡུ་གུར་བ་དེ་ཚོར་གསོ་ཐབས་མེད་པའི་གནོད་འཚེ་ཕོག་ངེས་ཡིན་ལ། གནོད་འཚེའི་ཁོངས་སུ་གང་འདོད་བཙོན་འཇུག་དང་མནར་གཅོད། ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་དུ་གྱུར་བ་སོགས་ཐེ་ཡོད་ཅེས་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དེ་ཚོས་གསུངས་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག