ཚོང་དམག་གི་འབྱུང་རྐྱེན་གླེང་བ།

—–ཨ་རྒྱའི་ཚོང་དམག་གླེང་བའི་ལེའུ་དང་པོ།

index
གླག་འབྲུག་གཡུལ་འགྱེད།

ཚོང་དམག་ནི་བྱེད་ཐབས་སམ་ཕྱི་ཡི་བཀོད་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། ནང་གི་དམིགས་པ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་དབང་ཡིན། ཨ་མེ་རི་ཀ་ཚོང་དམག་གི་རྟ་གོན་ལ་ཞུགས་པ་དེའང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྤེལ་བའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་གཡུལ་འཁྲུག་འབའ་ཞིག་ལས་མ་འདས།

ཡིན་ན་ཡང་། ཡང་དག་པར་བཤད་ན། རྒྱ་ནག་གི་མགོ་བདེ་བོའི་རིག་གཞུང་ལས་འཕྲོས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལས་ཚོང་དམག་བསླངས་པ་ལས། ཨ་མེ་རི་ཀ་ཚོང་དམག་རྒྱག་རྒྱུར་དགའ་བས་མིན། དེ་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་བལྟས་ན་ད་གཟོད་ཐེངས་འདིའི་ཚོང་དམག་གི་འབྱུང་ལུགས་འབྱུང་རྐྱེན་དང་མཐའ་མའི་མཇུག་འབྲས་སྲོགས་གསལ་བོ་མཐོང་ཐུབ། མུ་མཐུད་ཀློག