རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་སྒོར ༢༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ ཆག་ཡང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཁས་བླངས་འདུག

——ཨ་རྒྱའི་ཚོང་དམག་ལེའུ་དྲུག་པ།

Screen Shot 2018-05-19 at 18.22.36.png
ཊོམ་ཕུ་དང་ལིའུ་ཥིག

ཉིན་གཉིས་རིང་གི་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀའི་ཚོང་དོན་གྲོས་མོལ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་གྲུབ་འབྲས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག
ཨ་རིའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་དཔོན་རིགས་ཤིག་གིས་ཚེས ༡༨ ཉིན། ཉིན་གཉིས་རིང་གི་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀའི་ཆེས་མཐོའི་ཚོང་དོན་གྲོས་མོལ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་ཐོབ་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀའི་ཚོང་དོན་ཧེ་བག་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༢༠༠༠ ཆག་ཡང་གཏོང་ཐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་སྡེབ་གཅིག་ཅན་གྱི་ཇུས་གཞི་བཏོན་པ་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག