བོད་མིའི་རང་སྲེག་སྐོར་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ལྡན་པར་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

aརྒྱ་རིགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་མཁན་ལྕམ་ཞི་ཝེ་མིན་ལ་བོད་ནང་བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེ་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་ཐད་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས་བཅར་འདྲི་བྱས་པ་དང་། དེ་ནས་བོད་ཡིག་ཏུ་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན། མུ་མཐུད་ཀློག