མེ་མདའ་སྦག་སྦག་གིས་བོད་མི་དམར་གསོད་བྱས་པའི་དཔང་རྟགས་རེག་པ།

2108a1ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༠འི་ཉིན། བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང༼གཤམ་དུ་བོད་ཀྱི་མི་ཐོབ་ཅེས་བཀོད་རྒྱུ་ཡིན༽ གིས་བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཐོ་ཞིག་སྤེལ་ནས། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་མིས་མེ་མདའ་སྦག་སྦག་བཀོལ་ནས་བོད་མི་དམར་གསོད་བྱས་ཚུལ་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དེང་གཞུང་གིམེ་མདའ་གཏན་ནས་བརྒྱབ་མེདཅེས་པའི་རྫུན་གཏམ་གྱི་ཞབས་བརྟོལ་ཡོད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག