“ རྒྱལ་ཡོངས ” ནས “དབུས” ལ་སྤར་བའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས།

Screen Shot 2015-05-31 at 09.49.08
དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་དོན་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཀྱིན་པ།

         ཉེ་སྔོན། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་ལྷན་ཚོགས་གལ་ཆེན་ཞིག་བསྐོངས་ཡོད་ལ། དེ་ནི་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་རེད།

         ལོ་ངོ་དགུ་ཡི་རྗེས་ཏེ། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ ༥ ཚེས ༡༨ ནས ༢༠འི་བར། རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕེང་དང་། དབུས་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡུས་ཀྲིན་ཧྲིན་ཚོགས་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད། གཏམ་བཤད་ཀྱང་གནང་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག