འབྲོག་ཁྱི་རྐུ་མཁན་རྒྱ་མི་གསུམ་འཛིན་བཟུང་།

Screen Shot 2015-11-29 at 16.35.04
མཆོ་སྔོན་ཆེན་པོ་དྲྭ་རྒྱར་བཀོད་པའི་འབྲོག་ཁྱི་རྐུ་མཁན་ཚོའི་ཁང་པ་དང་རླངས་འཁོར་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་འབྲོག་ཁྱིའི་བེམ་པོ།

མདོ་སྨད་མཚོ་སྔོན་པོ་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བྲག་དཀར་རྫོང་ཆུ་ཁོལ་ཞང་དུ་འབྲོག་ཁྱི་རྐུ་མཁན་རྒྱ་མི་གསུམ་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

དེ་ཡང་མཚོ་སྔོན་ཆེན་པོ་དྲྭ་རྒྱ་ཞེས་པའི་ནང་བཀོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། སྤྱི་ཟླ ༡༡ ཚེས ༢༢ཉིན། མུ་མཐུད་ཀློག