འཆི་བདག་རྒྱ་ནག

51gkpencml
འཆི་བདག་རྒྱ་ནག་ཅེས་པའི་དེབ་དེ།

ཉེ་ལམ་དེང་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཤིན་ཏུ་བྲིན་ཆེ་བའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་བཀླགས་པ་ཡིན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་དཔེ་མཚོན་གྱི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལྐོག་མཚང་རྗེན་པར་འབྱིན་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་བཀླགས་པ་ཡིན། དཔེ་དེབ་དེས་བདག་གི་ཤེས་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་དེ་ཇེ་གསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཇེ་གསལ་ལ་བཏང་།

དཔེ་དེབ་དེའི་ཁ་བྱང་ལ ༼འཆི་བདག་རྒྱ་ནག༽  (Death by China) དང་། ཁ་བྱང་ཕལ་བར༼རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བཟོས་པའི་གནོད་འཚེ ༽ ཞེས་བཏགས་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག