ཁ་སང་གི“རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས” དང་དེ་རིང་གི“རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཅིག”GP_HongKong
ཧོང་ཀོང་གི་མཚན་ལྗོངས།

མི་ལོ༢༠འི་ཡར་སྔོན་ཏེ། སྤྱི་ལོ༡༩༩༧ལོའི་ཟླ ༧ ཚེས ༡ ཉིན། རབས་མཐའི་སྤྱི་ཁྱབ་སྲིད་སྐྱོང་སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་སི་ཕཱ་ཊེན(Chris Patten)ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲུང་དམག་ལག་ནས་མར་ཕབ་པའི་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་དར་བླངས་ཏེ་ཧོང་ཀོང་མི་དམངས་ཁྲི་སྟོང་གི་མིག་གི་སྐྱེལ་མའི་ཁྲོད་རིམ་བཞིན་ཧོང་ཀོང་གླིང་ཚོམས་དང་ཁ་གྱེས་ནས་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོའི་ཀླུང་ནས་ཡལ།

ནམ་དཀྱིལ་ཆུ་ཚོད་གོར་ཐིག་ཆགས་པའི་སིང་སིང་ཅོང་བརྡའི་གདངས་དང་མཉམ་དུ་སྐར་ལྔའི་དར་དམག་ཧོང་ཀོང་ས་སྟེང་དུ་དལ་བ་དལ་བུས་བསྒྲེངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཧོང་ཀོང་ལ་དུས་རབས་གཅིག་དང་ཕྱེད་ལྷག་རིང་དབྱིན་ཇིའི་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་དབང་བསྒྱུར་ལ་རྫོགས་ཚིག་བཀོད་ནས། ཧོང་ཀོང་དེ་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ཞིག་གི་ངོ་བོས“ལམ་ལུགས་གཉིས” ཀྱི་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཚུད། 

 མུ་མཐུད་ཀློག