ཞི་ཅིན་ཕེང་གི་འཁྲུལ་སྣང་ཁྲོ་འབར་གྱི་ཆོད་སེམས་ལ་ཐུག་དུས།

——ཨ་རྒྱའི་ཉོ་འཚོང་གྲོས་མོལ་གྱི་བར་ཆད་གླེང་བ། 

Screen Shot 2019-05-11 at 10.29.57 AM
ཨ་རྒྱའི་ཉོ་འཚོང་གྲོས་མོལ་བྱེད་བཞིན་པ། པར་གཞན་ནས་བཤུས། 

ཨ་རྒྱའི་ཚོང་དམག་ལངས་ནས་ཟླ ༡༠ ཕྱིན་པ་དང་། དེའི་རིང་ཨ་རྒྱའི་ཉོ་འཚོང་གྲོས་མོ་ཐེངས ༡༡ ལ་བྱས་པ་རེད། གྲོལ་མོལ་ལ་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བོ་ཞིག་མེད་པའི་མ་ཚད། རྒྱ་ནག་གིས་གྲོས་མོལ་ཐེངས ༡༠ པའི་སྐབས་གློ་བུར་དུ་དེ་སྔ་ཁས་བླངས་པ་མཐའ་དག་རྩིས་མེད་དུ་བཏང་ནས་ཡང་བསྐྱར་འགོ་ནས་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་སྟབས། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་དགྲ་ནོན་ཁྲོ་འབར་གྱིས་དེ་མཚུངས་ཀྱི་ཨ་ལན་སློག་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་ནང་འདྲེན་ཨ་སྒོར་ཁྲག་ཁྲི་གཉིས༼༢༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༽ཀྱི་རིན་གོང་གི་དངོས་ཟོག་ལ་ཟླ ༥ པའི་ཚེས ༡༠ རེས་གཟའ་པ་སངས་ནས་བཟུང་སྒོ་ཁྲལ་དེ་སྔའི༡༠% ནས ༢༥%ར་སྤར་བ་རེད།

ཅིའི་ཕྱིར་རྒྱ་ནག་གིས་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་གནས་པར་ཁས་མདའ་འདྲ་ཞིག་བླངས་ཐེབས་གཞུ་འདྲ་ཞིག་བཅག་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། མདོར་དེད་ན་ཞི་ཅིན་ཕེང་གི་འཁྲུལ་སྣང་ཞིག་གི་ཁར་ནང་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་གནོན་ཤུགས་བསྣན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཤར་སྟག་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག