དོན་དངོས་སུ་སྒོ་ཁྲལ་འཇལ་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ།

——ཨ་རྒྱའི་ཚོང་དམག་གི་ཁེ་གྱོང་གླེང་བ།

Screen Shot 2019-05-18 at 8.14.18 AM.png
པར་གཞན་ནས་བཤུས། 

ཉེ་བའི་དུས་ན། ས་སྒང་འདིའི་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཤོས་དང་། འགྲོ་བ་དུང་བདུན་ཅུའི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་འགུགས་མཁན་དེ་ཨ་རྒྱའི་ཚོང་དམག་ལས་མ་འདས།

སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས ༡༠འི་ཉིན། ཨ་མེ་རི་ཀས་རིན་འབབ་ལ་ཨ་སྒོར་ཁྲག་ཁྲིག་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ནས་ནང་འདྲེན་ཚོང་ཟོག་གི་སྒོ་ཁྲལ་དེ་སྔའི ༡༠% ནས ༢༥%སྤར་བ་མ་ཟད་དེ་མ་ཐག་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་དང་། དེ་ནས་ཉིན་གསུམ་གྱི་རྗེས་ཏེ་ཚེས ༡༣ ཉིན། རྒྱ་ནག་གིས་ཀྱང་རིན་འབབ་ན་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་ཆེ་མོ་དྲུག་གི་ཨ་རི་ནས་ནང་འདྲེན་ཚོང་ཟོག་གི་སྒོ་ཁྲལ་དེ་སྔའི ༥% ནས ༡༠% དང ༡༥%། ༢༥% བཅས་སུ་སྤར་ནས་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས ༡ ནས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཀི་ལན་ཀི་ཡི་ཚུལ་དུ་ཡ་ལན་སློག་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཙ་ན། ཨ་རྒྱའི་ཚོང་དམག་དེ་གནས་རིམ་གསར་བ་ཞིག་ལ་བསླེབས་ནས། གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་གསལ་བོ་ཆགས།

ཨ་རིས་སྒོ་ཁྲལ་སྤར་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་དེས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་མཚོན་པ་དང་སྦྲགས་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡིན་པ་དང་གདིང་སྤོབས་ཡོད་པ་མཚོན་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གིས་ཡ་ལན་སློག་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཡང་། བོངས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ན་གསུམ་ཆའི་གཅིག་ལས་མེད་པ་དང་། ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ཕྱོགས་ཐད་ཉིན ༡༨ གྱི་རྗེས་ལ་བཞག་པ་དེས། རང་རྟོན་མེད་པ། གདིང་སྤོབས་མེད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་རང་གི་བཤད་སྟངས་ལྟར་ན “བཟོད་པ” སྒོམ་པ་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག