རྒྱ་གཞུང་ཐ་གཞུང་། འཇིགས་སྐུལ་དྲག་གཞུང་།

taliban-fighters-rocket-launcher-ap-640x480
ཐ་ལེ་པན་གྱི་ཡུལ་དམག་གཉིས།

ཐ་ལེ་པན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་སྤྱི་ཟླ ༧ ཚེས ༡༨ ནས ༢༢ བར་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཡོད་ལུགས་ཐལ་དྲགས་ཨེ་སི་ལམ་ཁ་ཆེ་སྒྲིག་འཛུགས་ཐེ་ལེ་པན་གྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་མི་སྣ་ཞིག་གིས་བརྗོད་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག