མ་མཐའི་ཚད་ཐིག་མེད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གསང་མྱུལ་ལས་གཞི།

chinese_s_1446456122.jpg
པར་གཞན་ལས་བཤུས།

རྒྱ་ནག་གི་གསང་མྱུལ་ལས་གཞི་ཡིས་སྤྱིར་ན་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་དང་། ནང་སྒོས་སུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ནས་ཨ་རི་དང་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཏུབས་ནས་གསོད་ཀྱིན་ཡོད་ཅེས་ཨ་རིའི་དྲྭ་རྒྱ་བདེ་འཇགས་རིག་མཛོད་ཅིག་གིས་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོའི་ནང་བཀོད་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག