རྟ་རྒྱུགས་ཆུ་རྩོད། བོད་གློག་ཕྱི་ཚོང་།

རྩོམ་པ་པོ། ཝང་ཝི་ལུའོ། བོད་འགྱུར། འབྲོག་མྱི།

མཆན། སྐུ་ཞབས་ཝང་ཝི་ལུའོ (王维洛) ནི་ཆུ་བེད་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་མཁས་པ་དང་། བཟོ་བཀོད་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པ། རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་ཆུ་བེད་དང་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་དཔྱད་གཏམ་མོད་པོ་འབྲི་མཁན། དེང་གི་རྒྱ་ནག་གི་ཆུ་བེད་དང་ཁོར་ཡུག་ཐད་ཚད་འཛིན་སའི་མང་གྲགས་ཅན་གྱི་ཆེད་མཁས་པ་ཞིག་རེད། རྒྱུན་དུ་བཞུགས་གནས་ཡོ་རོབ་འཇར་མིན་རེད།

Screen Shot 2017-01-15 at 15.11.26.pngཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ལ། འཛམ་བུ་གླིང་དུ་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་གཙང་པོ་དེའང་ཡིན། འབྲི་ཆུ་དང་རྨ་ཆུ་ནང་བཞིན། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ནི་བོད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་གྱི་འབྱུང་གནས་དང་མ་ཡུམ་གཙང་པོ་ཡིན། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་སྐྱེ་ཁམས་མ་ལག་དེ་འབྲི་ཆུ་ལས་ཀྱང་དམིགས་བསལ་ཆེ་བ་དང་གནོད་འཚེ་ཕོག་སླ་བས། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་གསར་སྤེལ་དགེ་བེད་ལེན་པའི་ལས་གཞི་དེ་འབྲི་ཆུ་གསར་སྤེལ་ལས་གནོད་འཚེ་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཆེ་བ་ཡོད།   མུ་མཐུད་ཀློག