རྒྱ་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་ཀུ་ཤུས༼ ནིའུ་ཡོག་དུས་བབ༽ ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཉེར་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་རྒྱ་ནག་ཁུལ་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་འདུག

screen-shot-2017-01-23-at-10-33-23འཛམ་གླིང་ན་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་ཁེ་ལས་ཁང་ཀུ་ཤུ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་ངན་པའི་གནོན་ཤུགས་མ་ཐེག་པར་གཉའ་ཆག་དཔའ་ཞུམ་ནས་རྒྱ་ནག་ཁུལ་གྱི་ཉེར་སྤྱོད་ཚོང་ཁང(App Store)ནས༼ནིའུ་ཡོག་དུས་བབ༽ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཉེར་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་འདུག
ཀུ་ཤུ་ཁེ་ལས་ཁང་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཐད་འཛིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྦད་དེ་ཐ་དད་པ་ཡིན། མུ་མཐུད་ཀློག